PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
193617

miesiêczny:
195898

ogólnie:
895237
osób
2018-08-16
autor: Administrator
KOMUNIKAT

Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”


o szacunkowej wartości przekraczającej 50 000 złotych netto.

Nr postępowania: RHMK/7/2018

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1131562

Oferty można składać do dnia 19 września 2018 r. 

w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego
 przy ul. Jana Kasprowicza 3a, 75-714 Koszalin

Zamówienie dotyczy projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
(Nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).
2018-09-27
autor: Mirosław Filiczkowski

 
Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn.
„Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”
 
Nr postępowania: RHMK/7/2018
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały wybrane najkorzystniejsze oferty firm:

Zadanie nr 1 - Dostawa 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacem
Metalowiec Sp. z o. o. 
ul. Fabryczna 2 
46-100 Namysłów
Cena: 44 064,00 zł brutto.
(słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt cztery 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 60 miesięcy.

Zadanie 2 - Dostawa 13 szt. paneli przyłóżkowych (z montażem)
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie nr 3 - Dostawa 1 szt. myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria
Ul. Kołłątaja 4, 
62-035 Kórnik
Cena: 26 520,48 zł brutto.
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia 48/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 4 - Dostawa 1 szt. stołu – basenu do dezynfekcji
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 5 - Dostawa 7 szt. koncentratorów tlenu
Medseven Sp. z o. o. 
Szosa Gdańska 19,
86-031 Osielsko
Cena: 15 400,00 zł brutto.
(słownie: piętnaście tysięcy czterysta 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 6 - Dostawa 1 szt. lampy medycznej do leczenia ran.
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 7 - Dostawa 1 szt. maceratora do pieluch (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Sani System 
Sp. z o. o. Sp. k. 
Ul. Borówkowa 24, 
65-124 Zielona Góra
Cena: 36 531,00 zł brutto.
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 24 miesiące.
 
Zamówienie dotyczy projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).

załącznik do artykułu
2017-12-20
autor: Administrator
Projekt „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia (nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).
 
Decyzja o dofinansowaniu projektu zapadła w pierwszej połowie stycznia 2017 r. po rozstrzygnięciu konkursu przeprowadzonego w 2016 r. Umowę o dofinansowanie projektu z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego Zarząd Hospicjum podpisał w dn. 24 lutego 2017 r.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa obecnej siedziby Hospicyjnego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie na działce nr 12/5 o pow. 0,4 ha należącej do Gminy Miasto Koszalin o nowy, dwukondygnacyjny obiekt o całkowitej powierzchni netto 798,42m2 połączony z częścią istniejącą poprzez parterowy łącznik (dobudowa do istniejącego budynku) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową.

Dzięki projektowi o łącznej wartości 4,8 mln zł możliwe będzie zwiększenie liczby łóżek w hospicjum stacjonarnym z obecnej liczby 15 do 28 w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie społeczne na wysokiej jakości usługi z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz poprawa warunków i konsolidacja funkcjonowania jednostki posiadającej obecnie dwie siedziby oddalone od siebie o 2,5 km: przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego oraz przy ul. Kasprowicza w Koszalinie, gdzie mieści się biuro stowarzyszenia, magazyn sprzętu i pomieszczenia dla wolontariuszy.

Integralną częścią projektu jest zakup sprzętu medycznego niezbędnego do obsługi zwiększonej liczby pacjentów oraz wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej ułatwiającego zarządzanie placówką.
 
Budżet projektu
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu (przed rozstrzygnięciem postępowań o zamówienie):
 
Całkowita wartość projektu: 4 795 824,51 zł
Koszty niekwalifikowalne: 965,00 zł
Koszty kwalifikowalne:  4 739 859,51 zł
% dofinansowania kosztów kwalifikowalnych z RPO WZ 2014-2020: 84,39%
Otrzymana dotacja z EFRR:  3 999 967,44 zł
Wkład własny Hospicjum: 795 857,07 zł
 
Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020,
Oś Priorytetowa IX Infrastruktura Publiczna, Działanie 9.1 Infrastruktura Zdrowia.
 
Harmonogram realizacji projektu
Planowane zakończenie realizacji projektu nastąpi 31 marca 2019 r.
2018-05-09
autor: Administrator
2018-03-02
autor: Administrator
2018-01-29
autor: Administrator
2018-01-02
autor: Administrator
2017-12-20
autor: Administrator
2017-11-20
autor: Administrator