PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
173599

miesiêczny:
175879

ogólnie:
875218
osób


Aby sie zalogowac,
kliknij ponizej
2018-10-17
autor: Administrator
   OGŁOSZENIE
      Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie  jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność niedochodową i nie jest podatnikiem VAT. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. nr 285, poz. 2852) Hospicjum jest zobligowane do badania sprawozdania finansowego.
       W związku z powyższym zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r., którego przewidywany przychód wyniesie około 5 mln zł.
 
1. Termin i miejsce składania ofert:
w siedzibie Hospicjum - 75-714 Koszalin, ul. Kasprowicza 3A, do dnia 13 listopada 2018r., do godz. 14.30. Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.
 
2. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:
a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 395 z późn. zm.),
c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
f) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych za rok 2017.

3. Miejsce i data otwarcia ofert:
w siedzibie Hospicjum - 75-714 Koszalin, ul. Kasprowicza 3A, w dniu 13 listopada 2018 roku, o godzinie 16.30.

 4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 
 5. Komisja Rewizyjna Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.