PODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
29

miesięczny:
9099

ogólnie:
695953
osób


Aby sie zalogowac,
kliknij ponizej
2018-10-17
autor: Administrator
   OGŁOSZENIE
      Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie  jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność niedochodową i nie jest podatnikiem VAT. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. nr 285, poz. 2852) Hospicjum jest zobligowane do badania sprawozdania finansowego.
       W związku z powyższym zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r., którego przewidywany przychód wyniesie około 5 mln zł.
 
1. Termin i miejsce składania ofert:
w siedzibie Hospicjum - 75-714 Koszalin, ul. Kasprowicza 3A, do dnia 12 listopada 2018r., do godz. 14.30. Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.
 
2. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:
a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 395 z późn. zm.),
c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
f) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych za rok 2017.

3. Miejsce i data otwarcia ofert:
w siedzibie Hospicjum - 75-714 Koszalin, ul. Kasprowicza 3A, w dniu 12 listopada 2018 roku, o godzinie 16.30.

 4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 
 5. Komisja Rewizyjna Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
2018-09-27
autor: Mirosław Filiczkowski

 
Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia na:
 
Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn.
„Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”
 
Nr postępowania: RHMK/7/2018
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostały wybrane najkorzystniejsze oferty firm:

Zadanie nr 1 - Dostawa 17 szt. łóżek rehabilitacyjnych z materacem
Metalowiec Sp. z o. o. 
ul. Fabryczna 2 
46-100 Namysłów
Cena: 44 064,00 zł brutto.
(słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt cztery 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 60 miesięcy.

Zadanie 2 - Dostawa 13 szt. paneli przyłóżkowych (z montażem)
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie nr 3 - Dostawa 1 szt. myjni – dezynfektora do kaczek i basenów (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Wielkopolskie Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa ANMED Przychodzka Maria
Ul. Kołłątaja 4, 
62-035 Kórnik
Cena: 26 520,48 zł brutto.
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia 48/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 4 - Dostawa 1 szt. stołu – basenu do dezynfekcji
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 5 - Dostawa 7 szt. koncentratorów tlenu
Medseven Sp. z o. o. 
Szosa Gdańska 19,
86-031 Osielsko
Cena: 15 400,00 zł brutto.
(słownie: piętnaście tysięcy czterysta 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 36 miesięcy.

Zadanie 6 - Dostawa 1 szt. lampy medycznej do leczenia ran.
Nierozstrzygnięte - brak ofert.

Zadanie 7 - Dostawa 1 szt. maceratora do pieluch (z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu)
Sani System 
Sp. z o. o. Sp. k. 
Ul. Borówkowa 24, 
65-124 Zielona Góra
Cena: 36 531,00 zł brutto.
(słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści jeden 00/100 złotych brutto).
Gwarancja: 24 miesiące.
 
Zamówienie dotyczy projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (Nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).

załącznik do artykułu
2018-08-16
autor: Administrator
KOMUNIKAT

Zarząd Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie:

Zakup sprzętu medycznego w ramach projektu pn. 
„Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”


o szacunkowej wartości przekraczającej 50 000 złotych netto.

Nr postępowania: RHMK/7/2018

Postępowanie prowadzone jest na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1131562

Oferty można składać do dnia 19 września 2018 r. 

w siedzibie Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego
 przy ul. Jana Kasprowicza 3a, 75-714 Koszalin

Zamówienie dotyczy projektu „Rozbudowa Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura Zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020
(Nr projektu: RPZP.09.01.00-32-0003/16).
2017-12-30
autor: Administrator
 Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej
przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie
Poradnia Medycyny Paliatywnej

 
W ramach funkcjonowania Poradni Medycyny Paliatywnej można skorzystać z porady specjalisty:
lekarza, pielęgniarki, psychologa.
Poradnia przeznaczona jest dla pacjentów:
  •  których stan ogólny jest stabilny,
  •  którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej osobiście,
  • którzy są zapisani do kolejki osób oczekujących na objęcie opieką hospicyjną domową oraz stacjonarną.
    W przypadku pacjentów z ograniczoną możliwością poruszania się, dopuszcza się wykonywanie wizyt w domu chorego, w zakresie maksymalnie 2 wizyt w tygodniu.
Poradnia czynna jest w następujące dni tygodnia:
wtorki w godzinach 15:30 – 18:00
środy w godzinach 15:30 - 18:00
piątki w godzinach 11:30 – 14:00.
Wszelkie informacje na temat działania poradni, rejestracji, itp.
udzielane są pod numerem telefonu 94 340 36 96.
2018-03-28
autor: Administrator
2018-03-28
autor: Administrator
2018-03-28
autor: Administrator
2018-03-07
autor: Administrator
Hospicjum im św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie jednym z beneficjentów VII Charytatywnego Balu Prezydenta.
W dniu 06 marca 2018r. w Teatrze Variete Muza Prezydent Piotr Jedliński wraz z małżonką Anną Jedlińską przekazali symboliczny czek na kwotę 16 295,50 zł na rzecz Hospicjum.
Czek odebrała Maria Okońska - Prezes Zarządu Hospicjum.
Wszystkim organizatorom Balu i Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaufanie.
2018-02-12
autor: Administrator