Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w wymagane polaPODARUJ 1% PODATKU
dla Hospicjum
im. św. Maksymiliana Kolbego
w Koszalinie
KRS: 0000017241

PKO BP SA
86 1020 2791 0000 7302 0098 8204

Bank Millennium SA 
 91 1160 2202 0000 0000 5652 5043

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku
 

 patrz zakładka "HZOZ"
 
licznik odwiedzin
dzienny:
4168

miesięczny:
6442

ogólnie:
705765
osób


Aby sie zalogowac,
kliknij ponizej
2018-10-17
autor: Administrator
   OGŁOSZENIE
      Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie  jest organizacją pożytku publicznego prowadzącą działalność niedochodową i nie jest podatnikiem VAT. Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. nr 285, poz. 2852) Hospicjum jest zobligowane do badania sprawozdania finansowego.
       W związku z powyższym zapraszamy uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r., którego przewidywany przychód wyniesie około 5 mln zł.
 
1. Termin i miejsce składania ofert:
w siedzibie Hospicjum - 75-714 Koszalin, ul. Kasprowicza 3A, do dnia 13 listopada 2018r., do godz. 14.30. Oferty należy składać lub przesłać za potwierdzeniem odbioru (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie”.
 
2. Warunki jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta:
Oferenci powinni złożyć:
a) informacje o oferencie, o formie prowadzenia działalności gospodarczej, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych i informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz aktualne (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty) dokumenty potwierdzające powyższe informacje, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Podmioty składające wspólną ofertę (konsorcja) załączają do oferty umowę konsorcjum ze wskazaniem przedstawiciela konsorcjum i jego pełnomocnictwem z wyszczególnieniem do jakich czynności jest upoważniony,
b) oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym określonych w art. 66 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2018 r.,  poz. 395 z późn. zm.),
c) propozycję ceny za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania, obejmującej wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta,
d) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
e) informację o sumie ubezpieczenia od ryzyka zawodowego,
f) wykaz wykonanych badań sprawozdań finansowych za rok 2017.

3. Miejsce i data otwarcia ofert:
w siedzibie Hospicjum - 75-714 Koszalin, ul. Kasprowicza 3A, w dniu 13 listopada 2018 roku, o godzinie 16.30.

 4. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 
 5. Komisja Rewizyjna Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, negocjacji warunków umowy oraz nierozstrzygnięcia postępowania ofertowego bez podania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
2018-11-05
autor: Administrator
2017-12-30
autor: Administrator
 Hospicyjny Zakład Opieki Zdrowotnej
przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80 w Koszalinie
Poradnia Medycyny Paliatywnej

 
W ramach funkcjonowania Poradni Medycyny Paliatywnej można skorzystać z porady specjalisty:
lekarza, pielęgniarki, psychologa.
Poradnia przeznaczona jest dla pacjentów:
  •  których stan ogólny jest stabilny,
  •  którzy mogą przybyć do poradni medycyny paliatywnej osobiście,
  • którzy są zapisani do kolejki osób oczekujących na objęcie opieką hospicyjną domową oraz stacjonarną.
    W przypadku pacjentów z ograniczoną możliwością poruszania się, dopuszcza się wykonywanie wizyt w domu chorego, w zakresie maksymalnie 2 wizyt w tygodniu.
Poradnia czynna jest w następujące dni tygodnia:
wtorki w godzinach 15:30 – 18:00
środy w godzinach 15:30 - 18:00
piątki w godzinach 11:30 – 14:00.
Wszelkie informacje na temat działania poradni, rejestracji, itp.
udzielane są pod numerem telefonu 94 340 36 96.
2018-03-28
autor: Administrator
2018-03-28
autor: Administrator
2018-03-28
autor: Administrator
2018-03-07
autor: Administrator
Hospicjum im św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie jednym z beneficjentów VII Charytatywnego Balu Prezydenta.
W dniu 06 marca 2018r. w Teatrze Variete Muza Prezydent Piotr Jedliński wraz z małżonką Anną Jedlińską przekazali symboliczny czek na kwotę 16 295,50 zł na rzecz Hospicjum.
Czek odebrała Maria Okońska - Prezes Zarządu Hospicjum.
Wszystkim organizatorom Balu i Darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaufanie.
2018-02-12
autor: Administrator